This site has features that require javascript. Follow these simple instructions to enable JavaScript in your web browser.
Sithmal Yaya
මේ කෙම් ක්‍රම අත්හදා බලන්න

ගල්තැළුමට : කවඩි බෙල්ලකුගේ කටුව පුච්චාගෙන ගිතෙලින් අඹරා ගල් තැළුම වසා බඳිනු. දින 3ක් මෙසේ බැඳීමෙන් මතුවන කොස්ස ඉවත් කිරීමට හැකිවේ. ඉන්පසු තෝර කොළ මිටක් ගෙන කහ, ලුණු දමා කොටා මලවා බඳිනු. ගල් තැළුම වහා සුවවේ. 

කටීවායුව : කහ කෑල්ලක හුනු තවරා ලෑල්ලක මිනිස් රුවක් ඇඳ ආතුරයාගේ නම ලියා අමාරුව තිබෙන තැන රූපයේ යකඩ ඇණයක් මතුරා (108) ගසනු. කටී වායුව සුවවේ. මේ මන්ත්‍රය 21 වරක් දෙහි අත්තට මතුරා පිස දමා පස්තෙල්වලට 108 වර මතුරා කටී වායුව ඇති තැන ගාන්න. මන්ත්‍රය : "ඕං විලාලප්පා විලකට්ටු ඕරේ මාරේ සැරයෙන් සිල්ලයි කාමේරුන කාමේරුන පෝඩු පෝඩු නහන තැන සිටපං" කටී වායුව සුවවේ. 

කුරුලෑව හැදීගෙන එන විට : සියඹලා ඇටයක් දෙහි ඇඹුලින් ගලගා කුරුළෑව වටේ තවරන්න කුරුලෑව මිරිකී වහා සුවවේ. කතා නොකර කරන්න. 

උලුක්කුවට කෙමක්  : "ඕං නමෝ උලනි උලනි උලි සන්දරි පසන්දරී නීල මැදිරි අන්දරි දිරි යේස්වාහ" කිරි හෝ පොල්තෙල් ටිකක් ගෙන 108 වර මතුරා ගානු. බැලතණ,කහ, ලුණු සමඟ කොටා මලවා බඳිනු උලුක්කුව සුවවේ. "නමෝ තිලිය විලිය මළේ ඒස්වාහ" 108 වරක් පොල් කිරිවලට මතුරා ගානු. සුවවේ.

මතුවන ගෙඩිවලට : ශරීරයේ කොතැනක හෝ ගෙඩියක් එන විටදී කහ, හුනු ටිකක් ගෙන 108 වරක් මතුරා එම හුනු බිත්තියක හෝ ලෑල්ලක කුකුළෙකුගේ කකුලක ආකාරයට ඇඳ දුන් පසු වානේ කටුවක් ගෙන මෙම මන්ත්‍රයෙන් මතුරා අඳින ලද ස්ථානවලට ඇනිය යුතුය. මන්ත්‍රය : "ඕං හ්‍රීං රීං සාකාබඳු සාතිබදුන" 

කටී වායුවට : ලුණුවරණ කොළ අමුකහ සමඟ කොටා තුනටියේ කතා නොකර බා තදකරන්න. විනාඩි කිහිපයකදී වහා සුවවේ. 

දත්මුල් දියවී සැරව ගලනවාට : පුවක් මල්, පිලමුල්, මූනමල් පොතු, අරළු, කලාඳුරු සමව ගෙන වතුර දමා තම්බා සීනක්කාරම් කෑල්ලක් දමා දියකර එම ජලයෙන් කතා නොකර කට සෝදන්න. සුවවේ. 

දත් කැක්කුමට : 

මන්ත්‍රය : "ඕං තක්ක දික්ක නා දලු මුඛ බන්ද බන්තු ඒස්වාහ" ගිනි පෙනෙල්ලක් අතට ගෙන මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් මතුරා කැක්කුම ඇති තැනැත්තාට පිඹින්නට දෙනු. කැක්කුම නැවතුණ විගසම කොපමණ කාලෙ කෑ කියා අසා ගිනි පෙනෙල්ල දියේ ඔබනු. 

පෙරාගත් පවිත්‍ර වතුර බඳුනකට,  මන්ත්‍රය : "ඕං සැර මුණ්ඩ නාරායනේ වසි වීසි ගිනි කුලම්බුසුං" යන මන්ත්‍රයෙන් 21 වරක් මතුරා තුන් වරක් කට සෝදනු. පසුව වතුර කටේ තබාගෙන විනාඩි කිහිපයක් ඉන්න. දත් කැක්කුම වහා නවතී. 

උඳුගොව්වා කෑමට : උඳුගොව්වා කන විට කතා නොකර දිමි බිත්තර ගාන්න. කඳුලැස්ස, දෙහි ඇඹුලින් ගෙන්දගම් සමඟ අඹරා හිසේ සතා කෑ තැන පමණක් ගාන්න. වරු 9ක් කතා නොකර ගාන්න. සුවවේ. 

ඉරුවාරදේට : පොල්තෙල් පීරිසියකට ගෙන යකඩ ඇණයකින් කාල් ගාමින් 108 වරක් මතුරා ඉර පෑයීමට පෙර නළලේ ගානු. මන්ත්‍රය : "ඕං සිව තොන්ඩු පුල්ලෙයාර් හා සිද්ධනා වීර පත්‍රකාලි කට්ටු පූට්ටු ජහරියේ හ" 

උකුණන් වඳවීමට : බැබිල කොළ, රතු ලූනු, කොහු කිරිල්ල දලු ඇල් දියෙන් අඹරා ගානු. උකුණන් වඳවේ. කපුරු, බැබිල, වළඟසහල් සමව ගෙන ගව මුත්‍රාවලින් අඹරා හිසේ ගානු. පැය භාගයකින් පසු ස්නානය කරනු. උකුණන් නොව ලේඩි බිත්තර පවා පිපිරේ. 

දරුවන්ට තුන් දොස් නැතිවීමට : නූල්පට 4යි, ගැට 9කට 108 වර මතුරා බෙල්ලේ බඳිනු. මන්ත්‍රය : "ඕං නමෝ පචාරෝ මහා කිලෝසෙම යේස්වාහ... නමෝ ආත්මකාලී මහාකාලී මලනි බන්දවතී ඒස්වාහ.. ඕං ශිවායි නම-- ආ--" 

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිෂවේදී, කලා කීර්ති ටී. හෙන්රි බෙම්මුල්ල 

මව්බිම